sv

e-Devlet Nedir?

135 Okunma — 24 Ağustos 2020 15:31
e devlet

Devletlerin teknoloji kullanımındaki temel amacı, gerek kendi iç işleyişlerini daha verimli hâle getirmek; gerek ise de vatandaşlar başta olmak üzere, kamu yönetimi sisteminin bütün aktörlerine daha iyi hizmet verebilmektir.

Bu bağlamda gelişmiş ülkelerde 1990’lı yıllardan beri; Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise 2000’li yıllardan beri, elektronik devlet uygulamaları yaygınlık kazanmaya başlamıştır.

Elektronik devlet, yani diğer bir deyiş ile E-devlet: genel olarak kamu yönetimi sisteminin daha iyi idare edilmesinde, teknolojinin kullanılması olarak tanımlanabilir.

e devlet

Başka bir ifade ile e-Devlet: kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı yoluyla, bilgi ve hizmet sunmasıdır.

Kamu yönetiminde e-Devlet gibi çeşitli teknolojik araçlarının kullanılmasının temel amacı: devlet sistemini daha verimli, vatandaş odaklı, katılımcı,  şeffaf ve denetlenebilir hâle getirmektir. Bu noktada e-Devlet kavramının; biri idarî, biri de siyasî olmak üzere  2 temel boyutu mevcuttur.

E-devletin idarî boyutu; bilgi ve iletişim teknolojilerinin idarede kullanılması ile; kamusal bilgi ve hizmetlerin istenilen zamanda; daha hızlı, etkin, kolay ve vatandaş odaklı olarak sunulabilmesidir.

E-Devletin siyasî boyutu; kullanılan bu teknolojiler sayesinde katılım, denetim, şeffaflık ve hesap verebilirlik kanallarını açmak veya mevcut kanalları genişletip derinleştirmektir. e-Devlet uygulamaları, ilk olarak hem merkezî hem de yerel yönetim düzeyinde, resmî kamu web siteleri kurulması şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda e-Devlet uygulamalarının ilk örnekleri: kamu kurumlarının kurmuş olduğu resmî web siteleridir.

İnternetin yayılması, bilgisayarlar ve akıllı cep telefonlarının yaygınlaşmaya başlaması ise e- Devlet uygulamalarında değişikliği zorunlu hâle getirmiştir. Artık sadece bir web sitesi değil, akıllı telefon veya tablet bilgisayarlara uygun mobil platformlar üzerinden hizmetlerin sunulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Böylece, e-Devlet olgusunun tamamlayıcısı olacak şekilde, ‘Mobil devlet’ veya kullanım yeri belediye ise ‘Mobil belediye’ şeklinde adlandırılan, yeni bir elektronik hizmet standardı ortaya çıkmıştır.

E-Devlet uygulamalarının içeriğine etki eden bir diğer unsur sosyal medya platformlarının yaygınlık kazanmasıdır. Bu doğrultuda elektronik hizmet sunum standartlarına ek olarak, kurumsal resmi sosyal medya sayfaları üzerinden de hizmet sunumu söz konusu olmaya başlamıştır.

Bu doğrultuda E-devlet içeriğinin gelişim süreci; kamu kurum ve kuruluşlarının resmî web sitesi kurmaları, mobil platformlardan hizmet sunma ve kurumsal resmi sosyal medya sayfaları oluşturmak şeklinde sıralanabilir. içeriği ve hizmet sunma şekli gelişen Elektronik Devlet kavramı çeşitli alt kategorilere ayrılır. Bu doğrultuda; devletten devlete, devletten vatandaşa ve devletten özel sektöre şeklinde adlandırılan, üç ana e-Devlet etkileşim kategorisi ortaya çıkar.

Devletten devlete kategorisinde, bilgi paylaşım sürecinde iki kamu kurumunun ilişkisi söz konusudur. Üniversite sınavları için, ÖSYM’nin, Milli Eğitim Bakanlığından, öğrenci bilgilerini temin etmesi bu duruma örnek teşkil eder.

Kamu İhâle Kurumunun, kamu sektöründeki ihâleler ve sonuçları ile ilgili bilgi ve hizmetleri, elektronik kanallar üzerinden ilgili özel sektör temsilcilerine sunması ise devletten özel sektöre kategorisi için bir örnek niteliği taşır.

Devletten vatandaşa ise, devlet ve vatandaş ilişkisinin söz konusu olduğu kategoridir. Vatandaşlara UYAP üzerinden, haklarında bir dava açılıp açılmadığının SMS aracılığıyla bildirilmesi, bu kategori için iyi bir örnektir.

Bu kategoriler haricinde ayrıca vatandaştan vatandaşa adını verilen bir e- Devlet kategorisi de varlığını sürdürmektedir. Günümüzde özellikle sosyal medya platformlarının güçlenmesiyle beraber, kamu yönetimi sistemine doğrudan veya dolaylı olarak katılan vatandaşlar, kendi aralarında da bir etkileşim kurabilirler. Bu tür etkileşimlere ise vatandaştan vatandaşa e-Devlet kategorisi adı verilir.

Elektronik devlet kavramı, bir tarihsel gelişim süreci içerisinde bugünkü hâlini almıştır. Bu süreç içerisinde ise Kameralizm hareketi ve telgraf, telefon ve demiryolu gibi iletişim ve ulaşım teknolojilerinin önemli rolleri bulunur. Ayrıca 20. yüzyılda internetin kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanımının yaygınlaşması ve ardından 1970’lerdeki petrol krizlerinden kaynaklı yaşanan kıtlığın kamu yönetimi sistemlerini etkilemesi de e-Devlet olgusunun ortaya çıkmasına ve gelişmesine büyük oranda etki etmiştir. Bu noktada elektronik devlet kavramının üzerinde inşa edildiği bazı önemli kavramlardan bahsetmekte fayda vardır. Bu kavramlar; idari reform, yeni kamu işletmeciliği, yakınsama, yönetişim, çoklu hizmet kanalları, sayısal bölünme ve evrensel hizmet kavramlarıdır.

Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması ya da idari reform olarak da adlandırılan olgu, idari sistemlerin her çağın değişen şartlarına ayak uydurabilmesi için yapılması gereken değişikliklerin neler olması gerektiğini, hangi kaynaklardan yararlanılacağını ve uygulamaların başarılı olabilmesinin nasıl sağlanacağını inceleyen bir çalışma alanıdır. Yeni kamu işletmeciliği kavramı ise 1970’lerin sonundan itibaren, özellikle İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan bir idari reform hareketine verilen genel bir isimdir.

Yeni kamu işletmeciliği, küresel petrol krizleri gibi siyasi ve mali krizler sonucunda ortaya çıkmış ve 2 temel hedefe sahip olmuştur. Bu hedeflerden ilki, devletin faaliyet alanını mümkün olduğunca küçülterek minimal devlet modelini gerçekleştirmektir. Bir diğer yeni kamu işletmeciliği hedefi ise devletin çekilemeyeceği faaliyet alanlarında, mümkün mertebe özel sektör mantığı ile ve vatandaşları birer müşteri olarak görerek devletin çalışmasını sağlamaktır.

E-Devlet kavramının üzerinde inşa edildiği bir diğer kavram olan yakınsama: ağırlıklı olarak mobil platformalar üzerinden sunulan bilgi ve hizmetlerin, e-devlet uygulamalarına eklenmesi bakımından önemlidir.

e dvelet mobil nedir

Bir diğer kavram olan yönetişim: yönetim sürecinin çeşitli aşamalarında devletin tek başına değil, yönetim sürecinin diğer aktörleri ile beraber hareket etmesini savunan bir yaklaşımdır.

Devlet kavramının üzerinde inşa edildiği bir diğer kavram, sayısal bölünmedir. Sayısal bölünme: teknolojiye erişmede yaşanan eşitsizlikleri konu edinir.

Devlet kavramının üzerinde inşa edildiği son kavram ise evrensel hizmet kavramıdır. Evrensel hizmet: bir ülkedeki bütün vatandaşların, telekomünikasyon hizmetine ulaşabilir ve kullanabilir olması gerektiğini ifade eder.