sv

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

168 Okunma — 04 Eylül 2020 18:43
Lisanssiz Elektrik Uretimi Yonetmeligi

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hakkında konuşacağız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 12.05.2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu web sitesinde duyurulan Elektrik piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği ile ilgili özetleme yapacağız. Yönetmeliği özetlemeye başlamadan önce belirtmem gereken önemli bir konuya değinmek istiyoruz.

Amacımız doğal kaynakların gelecek nesillere temiz ve kullanılabilir kalması gerektiğinin farkındalığını oluşturmak. Bu amaç doğrultusunda ne kadar çok insan, alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsa, dünya o kadar az kirlenecek.

Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği

Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği [1]

Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanlığı tarafından 30772 sayılı resmi gazetede elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliği yayınladı.

Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden karşılaması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve küçük ölçekli üretim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ile elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek, gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi olarak belirtiliyor.

Bu yönetmelik hazırlanırken muhtemelen tüketicilerden veya sivil toplum kuruluşlarından herhangi bir fikir alınmamış olmalı ki yönetmeliğin neredeyse hemen her yerinde enerji dağıtım işletmecileri koruma altına alınmış.

Bu yönetmeliğe göre, önlisans veya lisans almadan yenilenebilir enerji üretimi 1 Megavat çıkarılmış. Yani Bin Kilowatt elektrik enerjisi üretecek bir santral kursanız da şirket kurmaya veya lisans almaya gerek yok.

Eğer kuracağınız enerji santralinde üreteceğiniz enerjiyi kendiniz tüketecek ve herhangi bir dağıtım şirketine veya iletim şebekesine vermeyecekseniz hiç bir prosedüre gerek yok. Ancak ürettiğiniz enerjinin fazlasını satmak ister veya şebekeye bağlı sistem kurmak isterseniz, şebeke işletmecilerinin insiyatifine kalmışsınız demektir.

Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği

Şebeke işletmecisi, neredeyse gözünün üstünde kaşın var diye projenizi kabul etmeyebilir. Yönetmelikten çıkan özet bu şekilde. ‘Üretim tesislerinin ilgili mevzuat gereği ödemekle yükümlü oldukları bedeller saklıdır.’ üretilen enerjinin en düşük fiyattan satın alınması, bununla beraber enerjinin 10 yıl süre ile satın alınacağına vurgu yapılması, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi cazibesini kaybettiriyor.

Birilerinin çıkıp bu yönetmeliğin amacına uygun olmadığını dile getirmesi ve bu yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtmesi gerekiyor. Yönetmelik amacında belirtildiğinin aksine, enerji dağıtım ve işletim şirketlerini neredeyse koruma altına alınmış.

Yenilenebilir enerji üretimi yaparak, şebekeyi kullanacak gerçek veya tüzel kişileri de enerji şirketlerine mahkum hale getirmiş. Yönetmelik ile hem kamu kurum ve kuruluşlarını hemde özel kişileri, Alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreterek, dağıtım şebekesini kullanmak için bir sürü prosedür bekliyor.

Yönetmelikte tek cazip nokta, şebekeyi kullanmadığınız sürece herhangi bir yere müracaat etmeye gerek yok.

Güneş panellerinin şebekeden bağımsız olan off grid sistemlerinin cazip değil. Ancak bu yönetmelikle şebekeye bağlı on grid sisteminde pek cazip olduğunu söylemek doğru olmaz.

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren, enerji firmaları, elektrik mühendisleri veya teknisyenleri odaları ve duyarlı sivil toplum örgütü başkanları veya temsilcileri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının Mayıs 2019 Tarihinde mevcut enerji dağıtım şirketlerini korumak yerine, alternatif enerjilerin üretimini ve kullanımını cazip hale getirecek şekilde yeniden düzenlenmesi için çalışması gereklidir.

Ne kadar çok insan alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsa, dünyamız o kadar az kirlenecek.

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 

Amaç;

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında, tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını tüketim noktasına en yakın kendi üretim tesisinden karşılaması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve küçük ölçekli üretim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması ile elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek, gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

 1. a) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun usul ve esaslar ile bu üretim tesislerinin kurulmasına ilişkin başvuruların değerlendirilmesine,
 2. b) Lisanssız üretim kapsamında elektrik enerjisi üreten gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde yapılacak uygulamaya,
 3. c) Lisanssız üretim ile ilgili üretim tesisi devri ve üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili şebeke işletmecilerinin hak ve yükümlülüklerine,

ç) Lisanssız üretim yapan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine, ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Adalanma: Dağıtım sisteminin üretim tesisi bulunan bir bölgesinin enerjili kalacak şekilde dağıtım sisteminden fiziksel olarak ayrılmasını,
 2. b) AG: Etkin şiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilim seviyesini,
 3. c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini,

ç) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

 1. d) Bu Yönetmelik kapsamındaki kojenerasyon tesisi: Bakanlıkça belirlenen verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon ve trijenerasyon tesisini,
 2. e) Bu Yönetmelik kapsamındaki tüketim tesisi: Bir gerçek ya da tüzel kişinin uhdesinde veya tüketim birleştirme kapsamında, bağlantı anlaşması uyarınca dağıtım veya iletim sistemine bağlı veya üretim tesisi ile birlikte bağlanacak ya da 25/9/2002 tarihinden önce imzalanmış yerine kaim bir sözleşme kapsamında dağıtım veya iletim sistemine bağlı, elektrik enerjisi tüketen birim, tesis ya da teçhizatı,
 3. f) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin veya dağıtım lisansı sahibi OSB’nin lisansında tanımlanan bölgeyi,
 4. g) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) EİGM: Bakanlık Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,

 1. h) Fatura dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00:00’da başlayıp müteakip takvim ayının başlangıcına kadar olan süreyi,

ı) İl Özel İdaresi: Üretim tesisinin kurulacağı yerin il özel idaresini veya il özel idaresi bulunmayan yerlerde ilgili büyükşehir belediyesi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığını,

 1. i) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını, Unutmayın! Ne kadar çok insan alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırsa, Dünyamız o kadar az kirlenecek.

Sıradaki içerik:

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği